Voer hier uw zoektermen in.

U bent hier

Woordenboek

Klik op een van de bovenstaande letters om naar het woord dat begint met deze letter te gaan.
 

A

Aandelen

Met een aandeel koop je een deel van een bedrijf. Aandeelhouders krijgen in ruil daarvoor een deel van de winst (dividend). Maar het aandeel zelf kan ook meer waard worden.

Aanspraak

Zie pensioenaanspraak.

ABTN

Zie Actuariële en bedrijfstechnische nota.

Actuariële en bedrijfstechnische nota

Een door de wet voorgeschreven nota waarin de hoofdlijnen van de pensioenregelingen en de organisatorische en financiële opzet van het pensioenfonds zijn beschreven.

AFM

Zie Autoriteit Financiële Markten.

Algemene Nabestaandenwet

De nabestaandenuitkering uit de Algemene Nabestaandenwet (Anw) is een financiële ondersteuning van de overheid voor uw nabestaanden als hij of zij 1) een ongehuwd kind onder de 18 jaar heeft 2) meer dan 45% arbeidsongeschikt is of 3) geboren is voor 1950. Eigen inkomen wordt op de uitkering in mindering gebracht.

Algemene Ouderdomswet

De Algemene Ouderdomswet (AOW) is een basispensioen voor mensen die de AOW-leeftijd hebben bereikt. Woont en werkt u in Nederland, dan bent u zeer waarschijnlijk verzekerd voor de AOW. De leeftijd waarop de AOW in gaat is afhankelijk van uw geboortedatum. Dit kunt u nakijken op www.svb.nl.

Anw

Zie Algemene nabestaandenwet.

AOW

Zie Algemene Ouderdomswet.

AOW-gat

Hiermee wordt een tekort aan AOW bedoeld. Er kan bijvoorbeeld een AOW-gat ontstaan doordat uw AOW later ingaat dan uw pensioen van Pensioenfonds Zoetwaren, bijvoorbeeld als u vervroegd met pensioen gaat. Een tekort kan ontstaan door een verblijf in het buitenland of door een komst op latere leeftijd naar Nederland, waardoor u minder AOW opbouwt.

Arbeidsongeschiktheidspensioen

Aanvulling op een wettelijke arbeidsongeschiktheidsuitkering, die uiterlijk op de pensioenleeftijd eindigt.

Attestatie de vita

Een verklaring die één keer per jaar moet worden verstrekt door een uitkeringsgerechtigde die in het buitenland woont. Met deze verklaring, die ondertekend moet zijn door een bevoegde autoriteit, kan worden vastgesteld of de betrokkene nog in leven is.

Autoriteit Financiële Markten

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) controleert of pensioenfondsen duidelijk zeggen wat ze doen en of ze deelnemers voldoende informeren. AFM gebruikt hiervoor de definitie 'transparantie'.

 

B

Bedrijfstakpensioenfonds

Pensioenfonds dat de pensioenregeling voor één of meer bedrijfstakken uitvoert, zoals Pensioenfonds Zoetwaren.

Beleggingsbeginselen

De aan- en verkoop van de beleggingen van Pensioenfonds Zoetwaren gebeurt op basis van beleggingsbeginselen. in de beleggingsbeginselen staat welke beleggingen bij Pensioenfonds Zoetwaren passen en welk risico het pensioenfonds kan en wil lopen.

Beleidsdekkingsgraad

De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de actuele maandelijkse dekkingsgraden van de laatste twaalf maanden. Is de beleidsdekkingsgraad hoog genoeg, dan kan het bestuur bijvoorbeeld besluiten om de pensioenen te verhogen. Is de beleidsdekkingsgraad te laag, dan moet een herstelplan worden opgesteld en kunnen maatregelen als het niet verlenen van toeslag en het verhogen van de premie, het verlagen van de pensioenopbouw en in het uiterste geval het verlagen van de pensioenen misschien nodig zijn. Ook voor waardeoverdracht is de beleidsdekkingsgraad belangrijk. Pensioenfonds Zoetwaren mag waardeoverdracht alleen in gang zetten als de beleidsdekkingsgraad hoger is dan 100%.

Beroepspensioenfonds

Pensioenfonds dat de pensioenregeling voor vrije beroepsbeoefenaren uitvoert. Voorbeelden van beroepsgroepen die een eigen beroepspensioenfonds hebben zijn de artsen, notarissen, fysiotherapeuten, dierenartsen en verloskundigen.

Beschikbarepremieregeling

Zie premieovereenkomst.

Bestuur

Het bestuur is belast met het beleid van het pensioenfonds en is verantwoordelijk voor de uitvoering van de pensioenregeling. Het bestuur bestaat uit vertegenwoordigers van de werkgever(s), werknemers (deelnemers) en pensioengerechtigden. 

Bestuurslid

Een lid van het bestuur van een pensioenfonds.

Beëindigingsbrief

Zie stopbrief.

Bijzonder partnerpensioen

Een partnerpensioen dat bij scheiding wordt toegewezen aan de ex-partner van de (gewezen) deelnemer. Uitkering van het bijzonder partnerpensioen vindt plaats na overlijden van de (gewezen) deelnemer.

Bpf

Zie Bedrijfstakpensioenfonds.

 

C

Corporate governance

Corporate governance heeft te maken met de afspraken over een goed bestuur bij beursgenoteerde ondernemingen en het toezicht daarop. Pensioenfondsen beleggen in beursgenoteerde ondernemingen en zijn daarom ook aandeelhouders.

 

D

De Nederlandsche Bank

De Nederlandsche Bank (DNB) ziet toe op de financiële gezondheid van pensioenfondsen en op het naleven van wet- en regelgeving door pensioenfondsen.

Deelnemer

De werknemer die pensioen opbouwt bij een pensioenfonds.

Deelnemingsjaren

Gewerkte jaren waarover pensioen is opgebouwd.

Deeltijdpensioen

Een situatie waarbij een werknemer in deeltijd gaat werken en tegelijkertijd gedeeltelijk met pensioen gaat. De werknemer blijft pensioen opbouwen over het deel dat hij blijft werken.

Dekkingsgraad

De dekkingsgraad is een 'graadmeter' die aangeeft hoe Pensioenfonds Zoetwaren er financieel voor staat. De dekkingsgraad wordt bepaald door de verhouding tussen onze bezittingen (ons vermogen) en onze verplichtingen (de pensioenen die we moeten betalen). Hoe hoger deze dekkingsgraad, hoe 'gezonder' onze financiële situatie. Zie ook beleidsdekkingsgraad.

Dienstverleningsovereenkomst

Overeenkomst waarin de afspraken staan over de diensten die een opdrachtnemer aan een opdrachtgever verleent. Vergelijkbaar met SLA (Service Level Agreement). Pensioenfondsen sluiten een DVO met een pensioenuitvoerder bij uitbesteding van werkzaamheden.

DNB

Zie De Nederlandsche Bank.

DVO

Zie dienstverleningsovereenkomst.

DVO-rapportage

Rapportage over het naleven van de afspraken over de dienstverlening voor de opdrachtgever.

 

E

Echtscheiding

Ontbinding van het huwelijk door een rechterlijk vonnis.

Eindloonregeling

Per dienstjaar wordt een vast percentage van de laatste pensioengrondslag aan pensioen opgebouwd. De hoogte van het pensioen is gebaseerd op het laatst verdiende loon. Deze regeling komt bijna niet meer voor.

Excedentregeling

De excedentregeling is bedoeld voor werknemers met een inkomen hoger dan € 62.905 bruto per jaar (2019). Tot dit bedrag bouwen zij pensioen op in de basisregeling. Met de excedentregeling bouwen zij ook pensioen op over hun inkomen vanaf € 62.905 tot maximaal € 114.866 (2019). Deze regeling wordt vrijwillig aangeboden door sommige werkgevers, vraag uw werkgever of dit ook voor u geldt.

 

F

Factor A

De pensioenaangroei in een kalenderjaar. De factor A is nodig voor de berekening van lijfrenteaftrek (vrijwillige aanvulling op het pensioen).

Financieel Toetsingskader

Onderdeel van de Pensioenwet waarin de financiële eisen aan pensioenfondsen zijn vastgelegd. Doelstelling van het FTK is de bescherming van de pensioenen van deelnemers. Het FTK stelt eisen aan het pensioenfonds over onder meer de hoogte van de dekkingsgraad en over het kunnen opvangen van een daling van de aandelenkoersen of van een rentedaling.

Franchise

Het gedeelte van het loon waarover u geen pensioen opbouwt. Hiervoor in de plaats ontvangt u vanaf uw AOW-datum een AOW-uitkering van de overheid.

FTK

Zie Financieel Toetsingskader.

 

G

Gegevensleverancier

Partij die gegevens levert die nodig zijn voor de uitvoering van de pensioenregeling. Het kan gaan om de werkgever of zijn administratiekantoor (in- en uitdienstmeldingen en loongegevens), de GBA (aanvang en einde huwelijk of geregistreerd partnerschap) of het UWV (arbeidsongeschiktheid).

Gemoedsbezwaarde

Een (rechts)persoon die vanuit de eigen levensbeschouwing bezwaren heeft tegen verzekeren en in het bezit is van een 'bewijs van vrijstelling wegens gemoedsbezwaren' afgegeven door de Sociale Verzekeringsbank. Er vindt geen pensioenopbouw plaats en er worden geen risico's gedekt. In plaats daarvan bouwt men met de ingelegde gelden een spaarsaldo op.

Gepensioneerde

Iemand voor wie het ouderdomspensioen is ingegaan.

Geregistreerd partnerschap

Registratie van partnerschap bij de burgerlijke stand. Geregistreerde partners hebben dezelfde rechten en plichten als gehuwde partners.

Gewezen deelnemer

Een persoon (oud-werknemer) voor wie niet langer pensioenpremie wordt betaald, maar die zijn opgebouwde pensioen nog wel in ons fonds heeft. Ook wel bekend als 'slaper'.

 

H

Haalbaarheidstoets

Elk jaar voert Pensioenfonds Zoetwaren een haalbaarheidstoets uit. Hiermee onderzoeken we of we de pensioenen ook in de toekomst kunnen uitbetalen, of de pensioenen binnen acceptabele grenzen blijven en/of er aanvullende maatregelen nodig zijn. Hierbij houden we rekening met een slecht, een normaal en een positief scenario.

 

Herstelplan

Plan van aanpak waarin het pensioenfonds laat zien welke maatregelen het neemt om de dekkingsgraad te verbeteren.

Huwelijk

Trouwen voor de burgerlijke stand.

 

I

Indexatie

Of indexeren. Zie toeslag.

 

J

Jaarverslag

Verslag waarin het bestuur van het pensioenfonds verantwoording aflegt over in het afgelopen jaar gevoerde beleid.

 

K

Keuzerecht

Een pensioenregeling biedt vaak meerdere keuzes. Zo kunt u bijvoorbeeld, wanneer u met pensioen gaat bij Pensioenfonds Zoetwaren, kiezen voor een hoger pensioen in de eerste jaren en een lager pensioen in de latere jaren. Ook kunt u het opgebouwde ouderdomspensioen omruilen voor een hoger partnerpensioen. Alle keuzes vindt u in het Pensioen 1-2-3 onder ‘Welke keuzes heeft u zelf’.

Kind

Als kind van de (gewezen) deelnemer geldt: eigen kinderen of stief- of pleegkinderen die als eigen kind worden onderhouden en opgevoed. Een kind kan tot een bepaalde leeftijd in aanmerking komen voor wezenpensioen. Uitkering vindt plaats na overlijden van de (gewezen) deelnemer.

 

L

Loongegevens

Specificatie van de arbeidsverhouding tussen werknemer en werkgever, met name gegevens het salaris.

Loonstijging

Ontwikkeling van de lonen over een bepaalde periode.

 

M

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Ook wel maatschappelijk verantwoord beleggen: het beleggen volgens vastgestelde uitgangspunten en verdragen op het gebied van mensenrechten, milieu, arbeidsomstandigheden en anti-corruptie.

Maximum loongrens

Over het boven deze grens vindt geen pensioenopbouw plaats. In 2019 is het maximum pensioengevend loon € 62.905.

Middelloonregeling

Pensioenregeling waarin een vast percentage van de pensioengrondslag aan pensioen wordt opgebouwd. Het pensioen is gebaseerd op het gemiddelde van de lonen van een werknemer tijdens zijn loopbaan. Uw Zoetwaren pensioenregeling is een middelloonregeling.

 

N

Nabestaanden

De kinderen en de partners van de overleden (gewezen) deelnemer. De partner is de persoon met wie de (overleden) deelnemer was getrouwd, een geregistreerd partnerschap of een samenlevingsovereenkomst had.

Nabestaandenpensioen

Pensioen dat aan de nabestaanden (partner/kinderen) uitgekeerd wordt. Zie partnerpensioen en wezenpensioen.

Nieuw Financieel Toetsingskader

Ingegaan op 1 januari 2015. In het nieuw Financieel Toetsingskader (FTK) zijn strengere richtlijnen en eisen vastgelegd voor betere bescherming van de pensioenen van deelnemers.

 

O

Ombudsman Pensioenen

Onafhankelijke instantie die klachten behandelt over de uitvoering van pensioenregelingen.

Ondernemingspensioenfonds

Pensioenfonds dat de pensioenregeling uitvoert voor een onderneming of een groep van ondernemingen.

Onroerend goed

Bijvoorbeeld grond en gebouwen.

Opbouwpercentage

Een vast percentage van de pensioengrondslag waarover pensioen wordt opgebouwd. Dit percentage verschilt per pensioenregeling.

Opf

Zie ondernemingspensioenfonds.

Ouderdomspensioen

Een levenslange uitkering die ingaat op de pensioendatum.

 

P

Partner

Een echtgeno(o)t(e) of partner van een (gewezen) deelnemer die gehuwd is of een geregistreerd partnerschap of een (notarieel) samenlevingsovereenkomst heeft met deze (gewezen) deelnemer.

Partnerpensioen

Pensioen voor de partner. Uitkering van het partnerpensioen vindt plaats na overlijden van de deelnemer. Het partnerpensioen kan opgebouwd worden of op risicobasis zijn. Bij Pensioenfonds Zoetwaren is het partnerpensioen vanaf 1 januari 2015 op opbouwbasis. Een opgebouwd partnerpensioen blijft staan als de deelname aan de pensioenregeling eindigt. Tot 1 januari 2015 was het partnerpensioen verzekerd op risicobasis. Dit betekent dat dit deel van het partnerpensioen vervalt als u de zoetwarenindustrie verlaat of met pensioen gaat. Nam u al voor 2003 (Pensioenfonds Koek) of 1 januari 2006 (Pensioenfonds Snoep) deel aan de pensioenregeling? Dan heeft u tot deze datum ook een partnerpensioen opgebouwd. Dit deel van het partnerpensioen vervalt niet als u de zoetwarenindustrie verlaat of met pensioen gaat.

Pensioen

Verzamelnaam voor uitkeringen op vaste momenten (meestal maandelijks), die het vroegere loon vervangen in geval van ouderdom, overlijden of arbeidsongeschiktheid.

Pensioen 1-2-3

Het gelaagd aanbieden van pensioeninformatie. In laag 1 vindt u snel op hoofdlijnen de belangrijkste informatie over de pensioenregeling van Pensioenfonds Zoetwaren. Lagen 2 en 3 bieden een verdere verdieping van de informatie aan.

Pensioenaanspraak

Een recht op toekomstige pensioenuitkeringen. Dit recht ontstaat door deelname aan een pensioenregeling.

Pensioendatum

De leeftijd waarop het ouderdomspensioen standaard ingaat. Bij Pensioenfonds Zoetwaren is dat 68 jaar.

Pensioenfonds

Een rechtspersoon die de pensioenregeling uitvoert voor één of meer bedrijfstakken, voor een onderneming of een groep van ondernemingen of voor vrije beroepsbeoefenaren.

Pensioengat

Het verschil tussen de gewenste hoogte van het pensioen en het feitelijke pensioen.

Pensioengerechtigde

Persoon voor wie het pensioen is ingegaan.

Pensioengevend loon

De bestanddelen van het loon die meetellen bij het berekenen van de pensioengrondslag.

Pensioengrondslag

Het deel van het loon waarover pensioen wordt opgebouwd. In de praktijk is dit meestal het pensioengevend loon minus de franchise.

Pensioenovereenkomst

De afspraken tussen de werkgever of werkgeversorganisaties en de werknemer of werknemersorganisaties die betrekking hebben op pensioen.

Pensioenoverzicht

Zie Uniform Pensioenoverzicht.

Pensioenrechten

Het recht op opgebouwd pensioen.

Pensioenregeling

In de pensioenovereenkomst gemaakte afspraken over het pensioen.

Pensioenregister

Een digitaal totaaloverzicht van alle bij pensioenfondsen en pensioenverzekeraars opgebouwde pensioenaanspraken en te bereiken pensioenen. Het bevat ook het recht op AOW.De gegevens zijn te vinden op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Pensioenreglement

Algemene beschrijving van de pensioenregeling. Daarin is bijvoorbeeld vermeld wie deelnemen aan de regeling en hoe hoog de pensioenen kunnen zijn en wanneer ze ingaan.

Pensioenwet

Wet waarin regels zijn opgenomen ter waarborging van pensioenen.

Pension Fund Governance

Principes voor goed pensioenfondsbestuur. Het gaat daarbij vooral om de wijze waarop het bestuur is georganiseerd, verantwoording aflegt aan belanghebbenden en de wijze waarop het intern toezicht is georganiseerd.

Performance toets

Dit is een toets voor de beleggingsprestaties van een verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds.

PFG

Zie Pension Fund Governance (PFG).

Premie

Het geld dat een werkgever periodiek aan het pensioenfonds afdraagt voor de financiering van pensioen. Een deel van de premie kan door de werkgever worden ingehouden op het salaris van de werknemer (bij Pensioenfonds Zoetwaren veelal een derde van de premie).

Premiefactuur

Specificatie van de premies in rekening gebracht bij de werkgever.

Premienota

Zie premiefactuur.

Premieovereenkomst

Een pensioenovereenkomst waarbij een premie wordt vastgesteld, waarmee een deelnemer een pensioenkapitaal opbouwt. Dit kapitaal wordt uiterlijk op de pensioendatum omgezet in een pensioenuitkering.

Premievrije opbouw

Wanneer een deelnemer aan een pensioenregeling geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt wordt, komt de pensioenopbouw voor rekening van het pensioenfonds. Ook Pensioenfonds Zoetwaren kent deze regeling. De deelnemer moet wel aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Prepensioen

Tijdelijk pensioen voor de periode van 61 tot 65 jaar. Het prepensioen is per 1 januari 2018 omgezet naar levenslang ouderdomspensioen met ingang 68 jaar. Het prepensioen is daarmee komen te vervallen, behalve als er bezwaar is gemaakt.

Prijsstijging

Ontwikkeling van de prijzen over een bepaalde periode.

PVO

Zie premievrije opbouw.

 

R

Regeling

Zie pensioenregeling.

Reglement

Zie pensioenreglement.

Rendement

Het positieve of negatieve resultaat dat een pensioenfonds behaalt met de belegging van de pensioengelden.

Risicohouding

De risicohouding geeft aan hoe Pensioenfonds Zoetwaren ten opzichte van een belegging staat. Pensioenfonds Zoetwaren neemt risico’s om rendement te behalen, maar deze risico’s worden bewust genomen en er wordt goed over nagedacht.

 

S

Samenlevingsovereenkomst

Een schriftelijk overeenkomst die de financiële verhoudingen regelt tussen twee personen die een gezamenlijke huishouding voeren en op hetzelfde adres wonen. Meestal in een notariële akte vastgelegd.

Scheiding

Het uit elkaar gaan van getrouwde, geregistreerde of niet geregistreerde partners.

Service Level Agreement

Overeenkomst waarin de afspraken staan over de diensten die een opdrachtnemer aan een opdrachtgever gespecificeerd is verleent. Vergelijkbaar met DVO (dienstverleningsovereenkomst).

SLA

Zie Service Level Agreement.

SLA-rapportage

Rapportage over het naleven van de afspraken over de dienstverlening ten behoeve van de opdrachtgever.

Slaper

Zie gewezen deelnemer.

Sociale Verzekeringsbank

Overheidsorgaan dat belast is met de uitvoering van de AOW en de Anw.

Stopbrief

Een document dat binnen drie maanden na beëindiging van deelname aan de pensioenregeling aan de gewezen deelnemer moet worden gestuurd. In de brief staat een overzicht van het opgebouwde pensioen en informatie over toeslagverlening en waardeoverdracht. Werkgevers zijn verplicht vertrekkende werknemers af te melden bij het pensioenfonds.

SVB

Zie Sociale Verzekeringsbank.

 

T

Toeslag

Verhoging (indexatie) van een pensioen of van een aanspraak op pensioen. Is meestal gekoppeld aan loon- of prijsstijging.

Toezichthouder

Organisatie die toezicht houdt op pensioenfondsen. Zie bij De Nederlandsche Bank (DNB) en Autoriteit Financiële Markten (AFM).

 

U

Uitbestedingsovereenkomst

Overeenkomst tussen het pensioenfonds en de pensioenuitvoerder over de werkzaamheden die voor het pensioenfonds worden gedaan.

Uitkeringsovereenkomst

Pensioenovereenkomst waarbij een pensioenuitkering wordt vastgesteld.

Uitruil

Uitruil van pensioensoorten. Het keuzerecht om ouderdomspensioen om te zetten in partnerpensioen of om partnerpensioen om te zetten in een hoger of eerder ingaand ouderdomspensioen (zie ook keuzerecht).

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen

UWV verzorgt de uitvoering van de sociale verzekeringen voor werknemers: de Werkloosheidswet (WW), de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) en de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA).

Uitvoeringsovereenkomst

Overeenkomst tussen de werkgever en het pensioenfonds over de uitvoering en financiering van de pensioenregeling.

Uitvoeringsreglement

Reglement bij bedrijfstakpensioenfonds over de uitvoering en financiering van de pensioenregeling en waarin de verplichtingen van de werkgevers zijn geregeld.

Uniform Pensioenoverzicht

Het standaard overzicht dat pensioenfondsen en verzekeraars jaarlijks aan actieve deelnemers verstrekken om deelnemers te informeren over de uitkering bij pensionering, overlijden en arbeidsongeschiktheid. Ook pensioengerechtigden ontvangen een Uniform Pensioenoverzicht. Slapers ontvangen het Uniform Pensioenoverzicht één keer per vijf jaar.

UPO

Zie Uniform Pensioenoverzicht.

UWV

Zie Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen.

 

V

Vastrentende waarden

Dit zijn onder andere obligaties uitgegeven door overheden en bedrijven. Bij obligaties lenen we geld uit aan de overheid of bedrijven. In ruil voor de lening krijgen we rente. Die rente is hoger dan de rente op spaargeld.

Verantwoordingsorgaan

Orgaan van het pensioenfonds waaraan het bestuur verantwoording aflegt over het gevoerde beleid. Hierbij zijn de werkgevers, deelnemers en pensioengerechtigden vertegenwoordigd.

Verevening

Als het huwelijk of het geregistreerd partnerschap eindigt, heeft de ex-partner recht op uitbetaling van de helft van het ouderdomspensioen dat tijdens het huwelijk of het geregistreerd partnerschap is opgebouwd. Dit heet verevening. Het is mogelijk om onderling een andere verdeling af te spreken of dat verevening helemaal niet plaatsvindt.

Verklaring beleggingsbeginselen
Zie beleggingsbeginselen.
Verplichte aansluiting

Het aansluiten van een werkgever bij het bedrijfspensioenfonds omdat hij onder verplichtstelling valt.

Verplichtstelling

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kan de deelname in een bedrijfstakpensioenfonds verplichten. Dit kan als er genoeg sociale partners (werkgevers en werknemers) vertegenwoordigd zijn in de bedrijfstak.

VO
Zie verantwoordingsorgaan.
Vrijstelling

Het door een werkgever niet hoeven deelnemen aan de bedrijfstakpensioenregeling. Bij vrijstelling is de werkgever verplicht om een pensioenregeling te voeren die minimaal gelijkwaardig is aan de pensioenregeling van de bedrijfstak.

Vrijwillige voortzetting

Als u niet langer verplicht deelnemer aan onze pensioenregeling bent en heeft u nog geen nieuwe pensioenregeling, dan kunt u bij sommige pensioenfondsen uw pensioenopbouw zelf voortzetten. Dit heet vrijwillige voortzetting. Bij Pensioenfonds Zoetwaren kan dit onder bepaalde voorwaarden.

 

W

Waardeoverdracht

Als u ergens anders al pensioen heeft opgebouwd, kunt u dat meenemen naar uw nieuwe pensioenregeling.

Waardevast

Er is sprake van een waardevast pensioen als de stijging van de pensioenen gelijk op gaat met de prijsstijging. De koopkracht van het pensioen blijft daardoor gelijk.

WAO

Zie Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Welkomstbrief met laag 1 van Pensioen 1-2-3

Een document dat binnen drie maanden na de start van deelname aan de pensioenregeling aan de deelnemer moet worden verstrekt. In dit document wordt de deelnemer geïnformeerd over een aantal onderwerpen waaronder de inhoud van de pensioenregeling en de toeslagverlening. Werkgevers zijn verplicht nieuwe werknemers aan te melden bij het pensioenfonds.

Welvaartsvast

Er is sprake van een welvaartsvast pensioen als de stijging van de pensioenen gelijk op gaat met de loonontwikkeling.

Werkgever

De natuurlijke of rechtspersoon, die het bedrijf exploiteert en werknemers in dienst heeft.

Werkgeverspremie

Het deel van de pensioenpremie dat voor de rekening van de werkgever komt.

Werkloosheidswet

De werkloosheidswet (WW) is een werknemersverzekering die voorziet in uitkeringen aan werknemers die (gedeeltelijk) werkloos zijn. De hoogte en duur van de uitkering zijn afhankelijk van de hoogte en het arbeidsverleden van de werknemer.

Werknemer

De persoon die in dienst is bij een werkgever.

Werknemerspremie

Het deel van de pensioenpremie dat voor de rekening van de werknemer komt en door de werkgever wordt ingehouden op het salaris.

Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering

De Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) is een werknemersverzekering die voorziet in uitkeringen aan werknemers die langer dan twee jaar geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn. De hoogte van de uitkering is afhankelijk van de hoogte van het salaris, de leeftijd en de mate van arbeidsongeschiktheid van de werknemer. De WAO is per 1-1-2006 afgeschaft en opgevolgd door de WIA.

Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen

De Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) is een werknemersverzekering die voorziet in uitkeringen aan werknemers die langer dan twee jaar geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn.

Wezenpensioen

Pensioen voor de kinderen van een (gewezen) deelnemer. Uitkering van wezenpensioen vindt plaats na overlijden van de (gewezen) deelnemer. Het wezenpensioen gaat in op de eerste dag van de maand die volgt op uw overlijden en loopt bij Pensioenfonds Zoetwaren door tot uw kinderen 18 jaar worden. Kinderen die na hun 18e wekelijks meer dan 20 uur dagonderwijs volgen, ontvangen tot en met hun 26e wezenpensioen.

WIA

Zie Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsverhouding.

WW

Zie Werkloosheidswet.

 

Z

Z-score

Beoordeling van het rendement van het pensioenfonds. Het rendement is wat het pensioenfonds met de beleggingen verdient.

Contactgegevens

Pensioenfonds Zoetwaren